Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Spółki Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, niniejszym informuję, że w dniu 31 grudnia 2013 r. Pan Andrzej Zieliński wstąpił do ww. Spółki w charakterze komplementariusza i jako swój wkład wniósł w całości przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą Andrzej Zieliński "OPTIMA" Serwis z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Spółka Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zawarła z Panem Andrzejem Zielińskim umowę wniesienia przedsiębiorstwa tytułem wkładu do spółki komandytowej, na mocy której nabyła w całości ww. przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym informuję, że z dniem zawarcia ww. umowy, Spółka Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przejęła wszystkie zobowiązania i długi firmy prowadzonej przez Pana Andrzeja Zielińskiego w stosunku do jego wierzycieli.

Działając w imieniu Spółki Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zawarcie stosownego aneksu potwierdzającego przeniesienie wszelkich praw i obowiązków firmy Pana Andrzeja Zielińskiego na Spółkę Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2014 r. faktury wystawiane będą przez nowy podmiot, tj.:

Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
01-934 Warszawa 
ul. Księżycowa 70 seg. 21
NIP: 118-209-44-66